Списание "Македонски преглед"

неделя, 23 януари 2022 г.

Юра Константинова. Българите в османския Солун

януари 23, 2022 0
Юра Константинова. Българите в османския Солун

Юра Константинова. Българите в османския Солун
. София: Институт за балканистика с Център по тракология на БАН, 2020, 440 стр. с ил. ISBN 978-619-7179-12-5. 

 Градът Солун присъства неотменно в българската народопсихология, в българското обществено мнение, в представите ни за борбите за обединение на българските земи и с тъгата за нещо изгубено. 

Въпреки значимото му място в мисленето, политиката и войните, които България води, представата и знанията ни, както и изследванията в българската историография за него са много фрагментни, непоследователни и засягат само някои по-значими аспекти от историческите процеси, протичащи там. 

Значимо място в научните ни изследвания досега заемат развитието на просветното дело в града, и то по-конкретно на българските мъжка и девическа гимназия, и на процесите на националноосвободителните борби, най-вече на появата на ВМОРО и нейното развитие през годините до 1912 г. 

Много често даже и не се замисляме, че почти няма изследвания за процесите на заселване и уседналост на българите в града, за икономическите процеси, за културните прояви на българското население там и др.

Реч на Божил Райнов „Спомени от учителстването ми с Трайча в Солун през учебната 1882 – 1883 г.“

януари 23, 2022 0
Реч на Божил Райнов „Спомени от учителстването ми с Трайча в Солун през учебната 1882 – 1883 г.“

Едно от най-интересните измерения на историческата наука е възможността ѝ да се докосне до всеки архив, да надникне в духа на времето и да предостави на заинтересования изследовател възможността да прогледне през очите на съвременника. 

Многото исторически съчинения, между които и мемоарните свидетелства, в различна степен могат да подредят в стройна система обема от информация, необходим за изграждане темелите на един цялостен и завършен исторически наратив, но пречупени през призмата на личното мнение на автора и разкриващи в голяма степен интимните мисли на създателя им, те дават възможност по-детайлно и последователно да се осветлят, допълнят и дори променят акцентите, очертани от летописните страници на официалните истории...