Древна Македония - Списание "Македонски преглед"

събота, 8 септември 2018 г.

Древна Македония

Древна Македония 

Историята на древна Македония е започнала в планинската област между хребетите на планините Пинд и Бермион, наричана условно Горна Македония. Тя граничела с Тесалия на юг, с Епир на запад, с илирийците на север и с Долна Македония на изток и включвала няколко обособени в долините между планинските ридове области, които до късно запазвали своята политическа автономия. Най-западна от тези области е била Орестида (Орестис, Орестия), разположена в Костурско, около горното течение на река Халиакмон (Бистрица) и езерото Кастория (Костурско езеро), между хребетите на Пинд на запад, Вернон (Нередска планина) и Синяк (Снежник, Карлъдаг) на изток и Трикларион (Корбец) на север. На юг от Орестида, към завоя на Халиакмон около Гревена, между планините Пинд, Червена гора (Вуринос) и Хасия пък се намирала областта Тимфея. 

На изток от Орестида, в затворената долина Саръгьол (Кайлярско поле) между планините Вернон и Снежник на запад и Бермион (Вермион, Каракамен, Караташ, Негуш, Дурла, Докса) на изток се намирала Еордея с езерото Бегоритис (Островско), на изток от което проломът на река Вода при Едеса (Воден) отваря най-удобната пътна връзка между Горна и Долна Македония и разделя Бермион от най-южните разклонения на планината Нидже (Ворас). 

На юг от Еордея и на изток от Тимфея, около Кожани и средното течение на Халиакмон между планините Червена гора (Вуринос), Камбуница (Камвуни), Шапка (Пиерийска планина) и Докса (южният дял на Каракамен или Бермион) се намирала Елимея; през прохода Волустана тя се свързвала на юг с най-северната област на Тесалия, Перебия. На север през един напречен хребет проходът Кирли (Кили) Дервент пък е свързвал Еордея с Линкестида (Линкестис, Линкос), обхващаща района на днешните градове Битоля и Флорина (Лерин). 

Планината Баба отделя Линкестида от разположената на запад от нея и на север от Орестида, около Охридското и Преспанското езеро Дасаретида (Дасаретис). На север и североизток от Линкестида пък се разполагали областите Дериопос (около и на запад от горното течение на река Черна, в Крушевско, Демирхисарско и Кичевско) и Пелагония (на изток от горното и по средното и долното течение на Черна, между Прилеп и Кавадарци на север и с Мариово до планините Нидже и Кожух на юг). Само част от изброените области са били населени с македонци – Орестида, Еордея и Елимея. 

Обитателите на Тимфея са били родствени на молосите в Епир, тези на Дасаретида са били епирци или илирийци, в Дериопос и Пелагония са живеели илирийци и пеонци. Несигурно е дали линкестийците са били македонци или илирийци. През IV в. пр. Хр. обаче всички тези области били присъединени към царството на Аргеадите и впоследствие останали трайно част от Македонското царство и римската провинция Македония...

Няма коментари:

Публикуване на коментар