Научна конференция „Югозападна България – нови изследвания и проучвания“ 28–29 септември 2017 г., Благоевград - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 23 август 2018 г.

Научна конференция „Югозападна България – нови изследвания и проучвания“ 28–29 септември 2017 г., Благоевград


През 2017 г. Регионален исторически музей – Благоевград отбелязва 65-го- дишнината от основаването на най-голямата в Югозападна България научна и културно-образователна институция на паметта. Създаден като общоисторически по своя профил и характер на фондовете, музеят е призван не само да опазва, изследва и популяризира следите на миналото, но и в диалог със съвремието да търси нови форми за общуване с поколенията – за публично представяне на богатото културноисторическо и природно наследство, за съхраняване на българската историческа памет, национален дух и културни традиции. Откритата през 1988 г. постоянна експозиция илюстрира с музейни способи природното богатство и проследява хронологически историческото развитие на региона. 

Многобройните тематични изложби, представя- ни през годините, съпътстват научни форуми, музейни инициативи и юбилейни чест- вания; визуализират спомена за видни личности и паметни събития; разказват истории от живота на селото и града. Дългогодишните професионални усилия в събирателската и изследователска дейност на музейните специалисти формират богатството от над 100 000 културни ценности и природни образци с локална, национална и световна научна стойност.  Организирането на конференцията „Югозападна България – нови изследвания и проучвания“ даде възможност на РИМ – Благоевград да предостави форум за споделяне на последните изследователски търсения и постижения, в който се включиха представители на научни, академични и музейни институции: 

Институт за исто- рически изследвания и Институт по биоразнообразие и екологични изследвания при БАН, Македонски научен институт, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, РИМ – Кюстендил, Археологически музей – Сандански, Исторически музей – Разлог, РИМ – Благоевград. Отбелязването на музейната годишнина уважиха с при- съствието си проф. д-р Ангел Димитров от ИИИ при БАН и д-р Володя Милачков, научен секретар на МНИ – представители на две авторитетни институции, на чийто академичен научен коректив и партньорство музеят винаги се е уповавал в отстоява- нето на историческата истина и българския национален интерес.

Няма коментари:

Публикуване на коментар