Българите в демографската статистика на администрираните от Франция райони на Албания (1916 – 1920) - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 30 септември 2019 г.

Българите в демографската статистика на администрираните от Франция райони на Албания (1916 – 1920)

Доц. д-р Спас Ташев

На 28 ноември 1912 г. Албания обявява своята независимост от Османската империя. Този акт е признат на Лондонската конференция на 29 юли 1913 г. и албанската самостоятелност е гарантирана от шест велики сили. На конференцията са очертани и международно признатите държавни граници. От 15 октомври 1913 г. в страната започва да функционира Между-народната контролна комисия със седалище във Вльора, чиято основна задача е изграждането на администрацията на новосъздадената държава. 

Процесът на държавно строителство обаче е възпрепятстван както от вътрешния хаос, така и от интересите на съседните на Албания държави. На 70 Доц. д-р Спас Ташев 19 май 1913 г. в Солун е подписана гръцко-сръбска „конфиденциална декла-рация“ за разделянето на Албания на сфери на влияние, като разграничителната линия е южно от поречието на р. Семани1. 

След потушаването на албано-българското Охридско-Дебърско въстание в края на септември 1913 г. на-растват сръбските стремежи към излаз на Адриатическо море. Поради тази причина през октомври 1913 г. Белград прави опит за окупация на Северна Албания. През февруари 1914 г. с помощта на Гърция в Южна Албания е провъзгласена т.нар. автономна република Северен Епир, обхващаща провин-циите Гирокастро и Корча. В нея Атина упражнява силен политически контрол и се опитва да прокара своята пропагандна теза, че православните албан-ци и власи са гърци...

Няма коментари:

Публикуване на коментар