Правила за публикуване - Списание "Македонски преглед"

неделя, 19 август 2018 г.

Правила за публикуване


ПРАВИЛА НА СПИСАНИЕ „МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД” ЗА АНОНИМНО И НЕЗАВИСИМО РЕЦЕНЗИРАНЕ 

1. Редакционната колегия на списание „Македонски преглед” осигурява на авторите, предали текстове за публикация, анонимно и независимо рецензиране.
2. Към редакционната колегия се учредява Съвет на рецензентите, в който влизат изтъкнати специалисти, включително чуждестранни, от различните научни области, застъпени от списанието.
3. Рецензенти могат да бъдат както членове на редколегията, така и учени извън нея, включително нечленуващи в Македонския научен институт.
4. Всеки постъпил материал се оценява от минимум двама (2-ма) рецензенти.
5. Рецензирането на текстовете става по специална форма с въпроси (въпросник), изискващи ясни и категорични отговори за научните приноси и качества на оценяваните материали.
6. Разширените мотиви на оценката се излагат в придружаваща писмена рецензия (мнение) от рецензента в обем до 5400 знака.
7. Рецензията (въпросникът и разширеното писмено мнение) се изготвя и представя в срок най-късно до две (2) седмици от получаването на материала от рецензента.
8. Отговорите по въпросника и писмените мнения (рецензии) за всеки оценяван материал се завеждат в архива на редколегията под съответен номер.
9. Анонимното и независимо рецензиране се извършва по следния ред:
а) Постъпилите по електронната поща на списанието материали се приемат и се завеждат със специален номер от главния редактор и научния секретар на списанието;
б) Главният редактор и научният секретар разпределят и насочват материалите за оценка към рецензентите;
в) Името, научното звание (титла) и професионална позиция на автора на материала са неизвестни на рецензиращите;
г) Името, научното звание и професионална позиция на автора се съобщават от главния редактор след приемането на текста за публикуване от редакционната колегия съобразно мненията на рецензентите и при съставянето на съдържанието на книжката/броя на списанието;
д) Имената, научните звания и професионалните позиции на рецензиращите остават при всички случаи неизвестни на авторите на постъпилите материали;
е) В случай че двамата рецензенти се разминават в оценките си за качествата на разглежданите от тях материали, се привлича трети рецензент, чието мнение е решаващо.
10. Правилата са приети от Научния съвет на МНИ на 20 август 2017 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар