Топонимията на Царибродско ‒ свидетелство за национална идентичност - Списание "Македонски преглед"

неделя, 23 декември 2018 г.

Топонимията на Царибродско ‒ свидетелство за национална идентичност

Царибродско или бившата Царибродска околия най-често се свързва с географското и политическото понятие Западни покрайнини. Във физикогеографско отношение този регион включва няколко по-малки области: Горни Висок, Дерекула, Забърдие, Нишавската долина/ Понишавието и Бурел.

Главната отводнителна артерия е р. Нишава. Най-големите планински масиви представляват разклонения или дялове от Стара планина. Царибродско е населявано още от древни времена. В много от селищата има открити следи от праисторическата епоха – находките свидетелстват за живот от периода на енеолита – 3300–2200 г. пр. н. е. 

В областта на Нишавската долина такива следи се откриват в селата Лукавица и Бачево; в областта Горни Висок, в с. Горни и Долни Криводол и Сенокос; в Забърдието – в селата Мъзгош, Смиловци, Петърлаш и Одоровци1.

Няма коментари:

Публикуване на коментар