Българското просветно движение в Македония през Възраждането - Списание "Македонски преглед"

вторник, 5 февруари 2019 г.

Българското просветно движение в Македония през Възраждането

Борбата за модерно образование на роден език е важен елемент от бъл-гарското минало. Това не е само сбор от усилия за издигане на културното рав-нище и за догонване на напредналите европейски народи. Чрез нея се постига национално свестяване и сплотяване, тя е оръжие за отхвърляне на чуждото ду-ховно и политическо господство, за национална еманципация и за възсъздаване на българската общност като самостоятелна духовно-народностна и политико-държавна единица. Българското просветно движение през XIX век е общо за трите историко-географски области Мизия, Тракия и Македония и е тясно преплетено с другите основни съставки на Националното възраждане – най-ве-че с Църковния въпрос, но също така и с революционните борби. Затова него-вото самостоятелно разглеждане е до известна степен условно...

Няма коментари:

Публикуване на коментар