Владимир Сис. Македония. Географско, историческо, етноложко, статистическо и културоложко изследване - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 30 септември 2019 г.

Владимир Сис. Македония. Географско, историческо, етноложко, статистическо и културоложко изследване

КЪСНА, НО ВАЖНА И АКТУАЛНА ПОЯВА


Владимир Сис. Македония. Географско, историческо, етноложко, статисти-ческо и културоложко изследване. Преводач, съставител и научен редактор Владимир Пенчев. С., МНИ (Македонска библиотека № 51), 2019, 306 с., с ил., 2 карти. ISBN 978-619-7377-10-1.

Още в началото трябва да се посочи, че превеждането на книгата на Влади-мир Сис за Македония е значителен културно-исторически факт. Българските изсле-дователски среди и общественост получават достъп до важно изложение върху някои основни аспекти от темата „Македония“, както и до гледната точка на един чужденец – изследовател на проблематиката. Същевременно издаването на тази книга разширя-ва представата за дейността, изследователските и обществени позиции на чешкия журналист и общественик Владимир Сис (1889–1958), а и може да се разглежда като своеобразен знак на внимание към неговата памет от страна на българската общест-веност в лицето на Македонския научен институт.

Работата на Сис е цялостен труд за Македония, а както е известно, чуждите автори от периода до Втората световна война са малцина. Написана е след неуспеш-ния за България край на Втората балканска (Междусъзническата) война (предговорът е датиран януари 1914 г.)1...

Няма коментари:

Публикуване на коментар