Книга за един от създателите на нова България. Илия Тодев. Д-р Стоян Чомаков (1819 – 1893) или „Малък Източен въпрос“ - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 септември 2021 г.

Книга за един от създателите на нова България. Илия Тодев. Д-р Стоян Чомаков (1819 – 1893) или „Малък Източен въпрос“


Илия Тодев с основание може да се нарече биограф на д-р Стоян Чомаков. Той му отдава заслуженото, изследвайки скрупольозно неговия жизнен път и прояви и по същество го преоткрива за историческата наука и културната памет. Посвещава му фундаментално изследване с документално приложение (дисертация за Dr Sc)1, както и ред статии, студии, изказвания. 

Още тук трябва да се посочи, че книгата на Илия Тодев представя по един много изразителен начин биографията на д-р Стоян Чомаков, един от основните дейци по разрешаване на българския църковен въпрос през 60-те и началото на 70-те години на ХIХ в. Работата представлява синтезиран преглед на един много важен момент от българската национална история. Изложението е изградено върху богата документална основа и поднесено по увлекателен начин. 

 Макар и да се опира на първата си книга, авторът не я повтаря, а надгражда някои изводи и оценки, дадени в нея. Не се придържа стриктно и към нейния кратък вариант.2 Представяният тук текст е осмислен въз основа на най-новите постижения на българската историография и на публикациите на самия автор. Приложената към книгата библиография на текстове на Тодев по възрожденска проблематика свидетелства за неговата изключителна чувствителност към тази епоха...

Няма коментари:

Публикуване на коментар