Гоце Делчев и първите програмни документи на БМОРК/ТМОРО от 1896 г. и от 1902 г - Списание "Македонски преглед"

вторник, 14 февруари 2023 г.

Гоце Делчев и първите програмни документи на БМОРК/ТМОРО от 1896 г. и от 1902 г


В историята на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО1) периодът 1893 – 1903 г. се характеризира с изграждане и изпитване на новите устройствени идеи на Организацията в практиката. 

От „агитационна“ и предимно „градска“ в първите години от своето съществуване, ВМОРО постепенно се превръща в масова революционна организация и през юли 1903 г. успява да вдигне повсеместно въстание, заложено като средство за осъществяване на нейната крайна цел – автоно- мия на областите Македония и Одринско[2]. 

Заслуги в различни аспекти в това устройствено десетилетие има и Георги (Гоце) Николов Делчев. Макар и да не е сред учредителите на Вътрешната организация, той участва с Даме Груев в създаването на първите комитети през 1894 г. в Щип не без основание[3]. 

Делчев има изградени идейни виждания относно целта, с която да се създаде революционната организация, средствата за постигнато ѝ, обхвата на действие и структурите ѝ още преди нейното основаване през 1893 г. 

Пример в това отношение са кръжоците, в които участва, и които се явяват наченки на бъдещата революционна организация. Г. Делчев има основополагаща роля в изграждането на постояннитe агитационно-организаторски чети на Вътрешната организация – нейния Четнически институт[4].

Като главен ревизор на четите предприема инспекционни обиколки във вътрешността на Македония и Одринско, дава указания за преустрой- ството на работата на управителните тела и тактически разпореждания на четите по места. Наред с голяма част от описаните дейности в този период, изпълнява и длъжността на задграничен представител в София заедно с Гьорче Петров[5].

Няма коментари:

Публикуване на коментар