Гоце Делчев в контекста на дисциплиниращата политика на ВМОРО към населението и кадровия състав - Списание "Македонски преглед"

вторник, 14 февруари 2023 г.

Гоце Делчев в контекста на дисциплиниращата политика на ВМОРО към населението и кадровия състав

По-ценни за настоящото изследване се оказват документалните материали и наратива от спомени, които представят възгледите на Делчев в областта на революционното правораздаване и някои негови морално-етични възприятия по отношение на членовете и населението. На първо място, трябва да се отбележат документите от редовните конгреси, в изработването на които пряко участие взима Г. Делчев. Те свидетелстват за преосмисляне на политиката на ВМОРО и засиленото влияние във всекидневието на българите в Македония и Одринско. Не бива да се пропускат някои писма с разсъждения по темата, излезли из- под перото на самия идеолог на ВМОРО. 

Не на последно място богатият корпус от спомени свидетелства, че Делчев директно участва в дисцип- линиращите действия на Организацията, като увещава както членовете, така и населението, да се дистанцират от турските съдилища. При работата с документите прави впечатление, че Г. Делчев се намесва най-осезателно в правораздавателните функции, които с ут- върждаването си започва да демонстрира ВМОРО. Проблемът за революционното правосъдие е важен с оглед изграждането ѝ като една паралелна власт за голяма част от населението в Македония и Одринска Тракия.

Правното институционализиране на Организацията е етап в еволюцията ѝ като фактор в регулирането на бита и очертава значителни позиции на хегемон със сериозна заявка за контрол и надзор над всички сфери от всекидневния живот...

Няма коментари:

Публикуване на коментар