Българин родом из Разлога (230 години от издаването на Буквара на Марко Теодорович) - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 февруари 2023 г.

Българин родом из Разлога (230 години от издаването на Буквара на Марко Теодорович)


През 1792 г. във Виена излиза от печат една книжка с формат малка осмина и със 101 страници, озаглавена „Первое оученiе хотящымъ оучится книгъ писмены Славенскими, называемое БУКВАРЪ. Съ многими полезными и потребными Наставленiами, по которыма возможно въ кратком времени Отрока, не токмо Церковныа, но и Гражданскiа Славенскаго языка писанiа совершенно читати обучити; къ прямому Богопознанiю и Богопочитанiю наставити; и къ понятiю разныхъ въ Гражданскомъ житiи нуждных вещей привести“[1], която днес кратко се нарича 

„Букварът на Марко Теодорович“ 1 Теодорович, М. Первое оученiе хотящымъ оучится книгъ писмены Славенскими, называемое БУКВАРЪ. Иждивениемъ г. Марка Теодоровича Булгара родомъ изъ Разлога. Виена, 1792. Българин родом из Разлога… 127 (Приложение № 1). 

Една книжка, поставила началото на разпространението на печатната учебна книжнина и на навлизането на светското учебно съдържание в българското училище. 

Но и днес, 230 години след издаването му, „Букварът“ и неговият издател незаслужено остават извън полезрението на българските педагози и историци. Все още има много бели петна около неговото създаване и разпространение, и все още продължават да се тиражират редица неистини и грешки, които поставят в недоумение съвременния читател. 

Досега само отделни аспекти от появата и разпространението му, а така също и за езика, идеите и педагогическите послания на буквара, са разгледани най-рано в изследванията на Любен Каравелов (1834 –1879)[2], Йордан Иванов (1872 –1947)[3] и Боян Пенев (1882–1927)[4], а в по-ново време от Вера Бойчева[5], Тони Зарев[6], Илия Конев (1928 – 2009)[7], Русин Русинов[8], Екатерина Бояджиева[9] и др...

Няма коментари:

Публикуване на коментар