За авторите - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 август 2018 г.

За авторите

ПРАВИЛА НА СПИСАНИЕ „МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД” ЗА АНОНИМНО И НЕЗАВИСИМО РЕЦЕНЗИРАНЕ 

1. Редакционната колегия на списание „Македонски преглед” осигурява на авторите, предали текстове за публикация, анонимно и независимо рецензиране. 
2. Към редакционната колегия се учредява Съвет на рецензентите, в който влизат изтъкнати специалисти, включително чуждестранни, от различните научни области, застъпени от списанието. 
3. Рецензенти могат да бъдат както членове на редколегията, така и учени извън нея, включително нечленуващи в Македонския научен институт. 
4. Всеки постъпил материал се оценява от минимум двама (2-ма) рецензенти. 
5. Рецензирането на текстовете става по специална форма с въпроси (въпросник), изискващи ясни и категорични отговори за научните приноси и качества на оценяваните материали. 
6. Разширените мотиви на оценката се излагат в придружаваща писмена рецензия (мнение) от рецензента в обем до 5400 знака. 
7. Рецензията (въпросникът и разширеното писмено мнение) се изготвя и представя в срок най-късно до две (2) седмици от получаването на материала от рецензента. 
8. Отговорите по въпросника и писмените мнения (рецензии) за всеки оценяван материал се завеждат в архива на редколегията под съответен номер. 
9. Анонимното и независимо рецензиране се извършва по следния ред: 
а) Постъпилите по електронната поща на списанието материали се приемат и се завеждат със специален номер от главния редактор и научния секретар на списанието; 
б) Главният редактор и научният секретар разпределят и насочват материалите за оценка към рецензентите; 
в) Името, научното звание (титла) и професионална позиция на автора на материала са неизвестни на рецензиращите; 
г) Името, научното звание и професионална позиция на автора се съобщават от главния редактор след приемането на текста за публикуване от редакционната колегия съобразно мненията на рецензентите и при съставянето на съдържанието на книжката/броя на списанието; 
д) Имената, научните звания и професионалните позиции на рецензиращите остават при всички случаи неизвестни на авторите на постъпилите материали; 
е) В случай че двамата рецензенти се разминават в оценките си за качествата на разглежданите от тях материали, се привлича трети рецензент, чието мнение е решаващо. 
10. Правилата са приети от Научния съвет на МНИ на 20 август 2017 г.

Материалите за сп. „Македонски преглед“ да се изпращат на електронен адрес mnibg1923@gmail.com

 или записани на диск на адреса на редакцията. 

Обемът им да не надвишава 45 000 знака, шрифтът да бъде Times New Roman. При специфични материали авторите да изпращат използваните шрифтове. Илюстрациите да бъдат мин. с резолюция 300 dpi, в jpg или tiff формат, с указано място в текста. 

Индексите да са с възходяща номерация под линия. Статиите трябва да бъдат придружени от резюме на български и английски език с общ обем до 900 знака.

Няма коментари:

Публикуване на коментар