Николай Поппетров – Никифорова, Сия. Българската стопанска политика във Вардарска Македония (1941–1944) - Списание "Македонски преглед"

събота, 8 септември 2018 г.

Николай Поппетров – Никифорова, Сия. Българската стопанска политика във Вардарска Македония (1941–1944)

За да се оцени значението на разглежданата книга е необходимо едно първоначално пояснение. Българската стопанска политика във Вардарска Македония, (а изобщо и в другите „нови земи“), е пренебрегвана тема. 

Причините тя да е избягвана от изследователите са пряко свързани с поредица от емоционални, личностни и обществено-политически фактори. От една страна, проблематиката е разположена между историята на държавната политика спрямо разглеждания регион, конкретните действия на различните български институции за осъществяването на тази политика и стопанската история. 

А това изисква изследване на различни действия с политически, административен и стопански характе...

Няма коментари:

Публикуване на коментар