Съществителните на –ичар в т.нар. „македонски jазик“ – общобългарска лексика и сърбизми от домашен произход - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 1 август 2022 г.

Съществителните на –ичар в т.нар. „македонски jазик“ – общобългарска лексика и сърбизми от домашен произход


Целта на настоящата статия е да се съпостави масив от 76 лексикални единици, завършващи на форманта –ичар, част от словника на официалния език на република Северна Македония – определян с предложения тук глотоним югомакедонски (вж. по-долу) – с български и сръбски. 

Акцентът ще падне върху общобългарската лексика, регионализмите, диалектизмите, югомакедонските неологизми и сърбизмите от домашен произход. Предвижда се в следваща публикация да се очертае и мястото на сърбизмите от западен произход (т.нар. окцидентализми).

Формантът –ичар е впечатляващо добре представен сред югомакедонските съществителни за лица спрямо съответните еднокоренни думи в българския книжовен език (БКЕ), където е по-скоро количествено маргинален. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар