Българите в Канада - първа лектория на Македонския научен институт за 2017 г. - Списание "Македонски преглед"

вторник, 21 август 2018 г.

Българите в Канада - първа лектория на Македонския научен институт за 2017 г.

По инициатива на Македонския научен институт (МНИ) на 11 януари 2017 г. в Изложбената зала на Македонския дом се проведе лектория на тема „Българите в Канада“ с гост-лектор Емил Миланов, консул на Република България в Торонто, Ка- нада, за периода 2012–2016 г. Десетки посетители бяха привлечени от темата на лек- торията за българската емиграция в Канада. Сред присъстващите имаше много млади хора, студенти и преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, учени от БАН, об- щественици. Събитието уважиха и бившите консули на Република България в Торонто, Канада – доц. д-р Йордан Величков и доц. д-р Наум Кайчев, народният предста- вител доц. д-р Милен Михов, председателят на Народно читалище „Кузман Шапкарев“  д-р Володя Милачков. Лекторията бе открита от председате- ля на Македонския научен институт (МНИ) доц. д-р Александър Гребенаров. Той поздра- ви присъстващите с Новата година и сподели, че през 2016 г. лекторията се е оказала полез- на форма на общуване за членовете и симпа- тизантите на Института – провели са се  мно- жество разговори за съдбоносни събития от миналото на македонските българи и техните потомци, дискутирали са се теми и от настоя- щето на Р Македония. Лекторията бе „пренесена“ в Благоевград, има отправени покани за гостуване през 2017 г. и от други градове, което показва нейната актуалност. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар