Потенциалът на съвременните социални мрежи – предизвикателство и отговорност пред научните и културните организации - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 23 август 2018 г.

Потенциалът на съвременните социални мрежи – предизвикателство и отговорност пред научните и културните организации

Разглежданата тема е опит да се направи оценка на ежедневния социокултурен обмен, който тече в социалните мрежи, да се обоснове необходимостта от излизането на Македонския научен институт от затворения елитарен кръг на строго научните му публики и насочването му към активно и пълноценно общуване с широк кръг потребители на виртуалното пространст- во, съобразно целите и задачите на научната организация.  

Темата е предизвикателство. Много са неотложните задачи и много – новите отговорности, които глобализацията налага на културните и научни организации. В XXI век, за да развиват успешно своята образователна мисия, организациите, създадени в полза на обществото, е наложително да наблегнат на привличането на широка аудитория, с която взаимодействието да бъде възможно най-активно. 

В епохата на дигиталните технологии е задължително предлагането на разнообразни електронни културни и научни продукти, кои- то да осигурят достъп на голяма група от хора до основната мисия, задачи и резултати от дейността на организациите. Казано просто с възпитания език на социалните интернет пространства – да бъдат активни в мрежата.  

Съвременните интернет социални мрежи събират и организират огромен брой хора, общуващи и свързани в големи формирования – Фейсбук, Туитър, Инстаграм, Ютюб и др. Тази внушителна маса от потребители, намира- ща се в киберпространството, може да бъде обект на „културна обработка“, имаща за цел и привличането на публика в инициативите на институтите, занимаващи се с изследване и опазване на паметта, като комуникатори при об- щуване с публиката, като презентатори, организатори и информатори на дейности и услуги. Най-популярната в България световна социална мрежа е Фейсбук. Създадена е преди 13 години и се използва масово както персонал- но, така и от формални и неформални организации

Няма коментари:

Публикуване на коментар