ВМОРО и хигиената на българското християнско население в Македония и Одринско (1905 – 1912 г.) - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 30 септември 2019 г.

ВМОРО и хигиената на българското християнско население в Македония и Одринско (1905 – 1912 г.)

Д-р Елена Александрова

Настоящото изследване си поставя за цел да проучи, представи и ана-лизира постепенното формиране и избистряне на идеята за издигането на ВМОРО като фактор, който наред с дисциплинирането на членската си маса, преобръща и представите на българското население в Македония и Одринска Тракия по отношение на неговите хигиенно-санитарни битови навици. В тази посока безспорно трябва да се отдели подобаващо място на институционалното изграждане на Организацията, без което дисциплиниращата ѝ политика е неосъществима.

Дисциплиниращите дейности на ВМОРО в областта на здравно-хигиенната практика в Македония и Одринско в някои революционни окръзи придобиват сериозна значимост. Въпреки това обаче може да се каже, че българ-ската историческа наука не им отделя нужното внимание. В историографията тези дискусионни проблеми остават в сянката на революционните прояви, с които е позната Организацията.

Сред трудовете на чуждите автори би могло да се спомене биографич-ното изследване на Мерсия Макдермот за Я. Сандански, в което обстойно и всеобхватно се проследява активността му като ръководител на Серския ре-волюционен окръг и не се пропускат реформите в областта на хигиенно-битовите навици на българското християнско население1.

Авторката се позовава на резолюциите, които се издават от окръжните конгреси на Серски окръг след 1905 г. В тях ясно са посочени предписанията за подобряване на здравните грижи на населението и благоустрояването на селищата с цел да се из-бегнат условия за възникване на епидемии. В биографичния очерк обаче спо-менаването им остава без задълбочен анализ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар